Privacyverklaring

Privacy Statement

Stichting Mikado Stichting Mikado, gevestigd aan Fuutstraat 50 6921WJ Duiven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Website:         http://www.mikado-welzijn.nl

Postadres:     Fuutstraat 50

6921WJ Duiven

Telefoon:       0316 250700

 

De heer W.A.R.C. van Bladel is contactpersoon van het response-team AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van Stichting Mikado

Hij is te bereiken via avg@mikado-welzijn.nl of via bovengenoemd contactadres.

 

Geheimhoudingsplicht

 

Medewerkers van Stichting Mikado hebben een geheimhoudingsplicht. Daarnaast hebben alleen medewerkers toegang tot persoonsgegevens die daartoe bevoegd zijn en de persoonsgegevens ook nodig hebben voor een goede uitoefening van de functie.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting Mikado verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Stichting Mikado verwerkt, indien noodzakelijk, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens omtrent gezondheid, hiervoor is nadrukkelijk uw schriftelijke toestemming verplicht
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar, schriftelijke toestemming verplicht

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via AVG@mikado-welzijn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Stichting Mikado verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Invulling te kunnen geven aan de uitvoering van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Stichting Mikado neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Mikado) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Stichting Mikado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens ( t.b.v een aangevraagde dienst) tot einde aangevraagde dienst + 2 maanden
 • Gegevens vrijwilligers tot einde verbinding + 2 maanden
 • Inschrijfgegevens per inschrijfformulier maximaal 4 weken
 • Gegevens waarvoor bij Wet een andere bewaartermijn geldt de voor de wet voorgeschreven termijn (denk hierbij aan gegevens voor belasting e.d.)

Bewaartermijnen geldt voor alle gegevens, zowel digitale gegevens als gegevens op schrift.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Mikado verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting Mikado blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Stichting Mikado gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Mikado en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar AVG@mikado-welzijn.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Mikado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Stichting Mikado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens worden opgeslagen op een lokale netwerkomgeving bestaande uit een aantal lokale servers. Hierop heeft uitsluitend personeel toegang met een persoonlijke  inlogcode en wachtwoord. De toegang tot mappen (gedeelten van de server) is alleen mogelijk voor die personen die de gegevens hierop moeten kunnen bewerken. De toegang is functie-gebonden.(zie ook geheimhoudingsplicht)

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersoon AVG via AVG@mikado-welzijn.nl