ORGANISATIE

Mikado heeft een breed aanbod aan voorzieningen op het gebied van welzijn, bestemd voor de inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. 

 

Visie

Mikado vindt dat het welzijn van mensen wordt bepaald door de balans die zij vinden tussen gezondheid, een sociaal netwerk, materiele zekerheid, zingeving en een mate van presteren en/of arbeid. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar die balans en de planning en sturing van hun leven. Daar hebben ze stuurkracht, capaciteiten, kennis en vaardigheden bij nodig. Een inspirerende omgeving kan mensen uitdagen tot het ontwikkelen daarvan. Mensen die niet in staat zijn die balans te vinden, daar moeite mee hebben of daarin gestimuleerd willen worden kunnen rekenen op het welzijnswerk. Mikado is er voor iedereen die zijn leven (weer) in eigen hand neemt en daarbij inspiratie en ondersteuning wenst of nodig heeft.

 

Welzijn 
Er is ruim aandacht voor alle inwoners van Duiven en Westervoort voor advies, zorg, informatie, maaltijdvoorziening, activiteiten voor ouderen en mantelzorgondersteuners maar ook cursussen,vrijwilligerswerk en mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en samen leuke of interessante dingen te doen.

Kortom, allerlei voorzieningen onder één dak, dat werkt. Ons streven is om door samenwerking efficiënt te kunnen inspelen op vragen en behoeften vanuit de samenleving; vanuit ú. Daar komt bij dat het voor u eenvoudiger wordt, want u heeft voor veel vragen en voorzieningen één loket en dat is Mikado!

 

Bestuurlijke fusie Mikado en STMR:
Continuïteit welzijnsdiensten in Duiven en Westervoort geborgd.

Na een uitgebreide verkenning heeft Stichting Mikado besloten zich per 1 januari 2018 aan te sluiten bij STMR Het gaat hier om de welzijnsdiensten die Mikado biedt in de Gemeenten Duiven en Westervoort. Door de bestuurlijke samenwerking met STMR kan Mikado op de vertrouwde manier verder werken; onder dezelfde naam en met het huidige personeel als bekende gezichten voor de inwoners.

 

Na de overdracht van de peuterspeelzalen aan Zonnekinderen in 2016 en diverse bezuinigingen is Mikado qua omvang kwetsbaar geworden voor de uitdagingen waarvoor de organisatie staat. Voor het behoud van innovatie- en daadkracht onderzocht Mikado bij welke organisatie zij zich het beste aan kan sluiten. Dat is STMR geworden. Professionals van Mikado en STMR werken al vele jaren samen in de dienstverlening aan inwoners van de gemeenten Duiven en Westervoort. Zelfregie, participatie, verbinding en inclusie zijn pijlers van het werk. Mikado met haar brede aanbod aan activiteiten en diensten op het gebied van Welzijn voor jong en oud, ondersteunen van verenigingen en burgerinitiatieven. STMR met maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, sociaal raadsliedenwerk en thuiszorg.

 

Beide organisaties zijn blij met deze stap, het versterkt de samenwerking tussen de professionals en legt zodoende een stevige basis voor de ondersteuning van inwoners binnen beide gemeenten.

 

Financiën
De belangrijkste inkomstenbronnen van Mikado zijn subsidies van de gemeenten Duiven en Westervoort, RSD (gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en Zevenaar), gemeente Lingewaard, fondsgelden en deelnemersbijdragen.

 

Sociaal domein – Jaarverantwoording 2020

De jaarverantwoording van het sociaal domein over 2020 is, voor wat betreft het subsidiegedeelte, gereed. Deze is recent verspreid onder de gemeenten. In de jaarverantwoording wordt onder andere aandacht besteed aan de alternatieve manieren waarop we in het coronajaar 2020 onze diensten hebben verleend. Hierbij een kijkje in deze jaarverantwoording!

Voor het bekijken van de jaarverantwoordingen log je in met de volgende gegevens:

Url: https://gemeenteverantwoordingen2020.santepartners.nl/
Gebruikersnaam: Santé Partners
Wachtwoord: &UJd786aWZ

 

ANBI

ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden. Wilt u beschikken over relevante gegevens, neemt u dan contact op met het bedrijfsbureau.
Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) dan wel fiscaal nummer is: 8055.79.482

 

Mocht u klachten hebben

Overal waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Mocht u een klacht hebben die wij niet samen met u kunnen oplossen dan kunt u een klacht indienen bij de provincieale klachtencommissie, waarvoor wij zijn aange- sloten bij Spectrum, Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland.

 

Nog vragen?

Op deze website kunt u rustig door alle informatie heen ‘bladeren’ op zoek naar een antwoord op uw vraag of naar een speciaal telefoonnummer. En komt u er niet uit of blijven er vragen over? Pak dan de telefoon, want in veel gevallen kunnen we u verder helpen.

 

Stichting Mikado
Fuutstraat 50
6921 WJ Duiven
Telefoon: 0316-250700
Fax: 0316-283870
Email: info@mikado-welzijn.nl

 

Mikado maakt werk van uw welzijn!