Sport- en Beweegakkoord

SPORT- EN BEWEEGAKKOORD

EEN GEZAMENLIJKE UITDAGING

 

Sport en bewegen dragen bij aan een fit, gezond en gelukkig leven. Samen actief bezig zijn verbindt mensen, biedt zelfvertrouwen en geeft bovenal plezier! Om zoveel mogelijk inwoners van Westervoort zo lang mogelijk met plezier van sport en bewegen te laten genieten, sloten wij -partijen uit de sport en het sociaal domein- in het najaar van 2020 een lokaal Sport- en beweegakkoord. Daarmee zetten wij samen in op het maximaal benutten van de maatschappelijke kracht van sport in Westervoort. Sport als middel om gezondheid en sociale verbinding te stimuleren, eenzaamheid en overgewicht tegen te gaan én bovenal omdat sporten en bewegen plezier en ontspanning opleveren.

 

Het sportakkoord heeft 3 thema gebieden. Hieronder leest u welke gebieden dit zijn en wie er betrokken is bij dit thema. Mocht u een vraag of een idee hebben; neem dan gerust contact op met Davey Beuving Beweegteam Westervoort. Je kunt hem mailen via: davey.beuving@geldersesportfederatie.nl

 

 

 

INCLUSIEF SPORTEN

 

We spreken af samen oog te hebben voor kwetsbare doelgroepen en zetten ons in hen een plek te geven binnen onze samenleving. Dit doen we door een doelgerichte aanpak van kwetsbare doelgroepen, samenwerking en afstemming van activiteiten en financiële ondersteuning waar nodig.

 

Contact: Lucia Dijkstra van Stichting Mikado. U kunt haar mailen via   l.dijkstra@mikado-welzijn.nl of bel naar 06-235 89 003.

 

VAARDIG IN BEWEGEN

 

Om mensen te stimuleren tot een leven-lang-bewegen, is het van belang dat kinderen al vroeg in aanraking komen met sporten en bewegen. Bovendien bieden sporten en bewegen kinderen om zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Initiatieven als Sjors Sportief, Wsport en de schoolsportvereniging zijn effectief gebleken om kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met verschillende vormen van sporten en bewegen. Tegelijkertijd zien we dat een deel van de kinderen structureel te weinig beweegt.

 

Het onderwijs speelt een centrale rol in het aanleren van een gezonde leefstijl en in het aanbieden van kwalitatief goed bewegingsonderwijs. Door een jaarlijkse screening gaan we bewegingsachterstanden in beeld brengen en speciale aandacht geven aan deze kinderen. Door betrokken organisaties uit sport, onderwijs en welzijn met elkaar te verbinden, gaan we drempels verlagen zodat alle Westervoortse kinderen aan de landelijke beweegnorm*) voldoen.

 

Contact: Davey Beuving Beweegteam Westervoort. Je kunt hem mailen via: davey.beuving@geldersesportfederatie.nl

 

 

GEZONDE SPORTAANBIEDERS

 

Om het sportaanbod in Westervoort toekomstbestendig te maken én houden en sportaanbieders in te kunnen laten spelen op maatschappelijke ontwikkelingen als ontgroening en vergrijzing, zetten we in op de kwaliteit van bestuurlijk en technisch kader. Naast deskundigheid is het van belang dat de omgeving positief en veilig is. We besteden daarom specifiek aandacht aan sociale veiligheid en positief coachen. We gaan actief aan de slag met het ontwikkelen van bestuurders en besturen, het opleiden van trainers en instructeurs, en het opstellen van toekomstvisies.

 

In gezonde sportorganisaties zijn veel leden en ouders betr

okken. Vrijwilligerswerk is vanzelfsprekend. Dit vraagt in veel verenigingen om een positieve cultuuromslag. Sportaanbieder

s geven aan dit niet alleen te kunnen; professionele ondersteuning is gewenst. Op korte termijn kan dit via het Sportakkoord, maar we denken ook na hoe we dit duurzaam lokaal (Beweegteam) of landelijke (via de bonden) kunnen organiseren.

 

Om sportaanbieders duurzaam te versterken, wordt samenwerking gezien als een effectief middel. We hebben gesproken over fusies, open club, samenwerking met het Beweegteam, onderwijs, zorg en welzijn. Het resultaat van de ze samenwerking kan bestaan uit het gezamenlijk ontwikkelen van missie, visie en strategie, het gezamenlijk opleiden en ontwikkelen van kader, het opzetten van nieuw aanbod of opstarten van wervingsactiviteiten.

 

De maatschappelijk ontwikkelingen hebben invloed op de behoefte aan sport- en beweegaanbod voor de inwoners van Westervoort. Sportaanbieders gaan aan de slag met het opzetten en ontwikkelen van nieuwe aanbod voor specifieke doelgroepen: jongste jeugd, mensen met een beperking en senioren.

 

Contact: Davey Beuving Beweegteam Westervoort. Je kunt hem mailen via: davey.beuving@geldersesportfederatie.nl

Wilt u meer weten over het sportakkoord in Westervoort? Download hier het PDF bestand sportakkoord.